W E   O F F E R :

F O O D   T R U C K S   W E D N E S D A Y  - S A T U R D A Y

S O D A S  /  W A T E R   B O T T L E S /  J U I C E   D R I N K S

S C H E D U L E:

JANUARY

31-JUAN MORE TACO


FEBRUARY

1-JUAN MORE TACO
2-BEACH FRIES
3-JUAN MORE TACO
4-BACON BBQ
7-JUAN MORE TACO
8-JUAN MORE TACO
9-BACON BBQ
10-BACON BBQ
11-BACON BBQ
14-JUAN MORE TACO
15-JUAN MORE TACO
16-BEACH FRIES
17-JUAN MORE TACO
18-BACON BBQ
21-JUAN MORE TACO
22-JUAN MORE TACO
23-BEACH FRIES
24-BACON BBQ
25-BACON BBQ
28-JUAN MORE TACO


MARCH

1-JUAN MORE TACO
2-WILLS PLACE
3-JUAN MORE TACO
7-JUAN MORE TACO
8-JUAN MORE TACO
9-BEACH FRIES
10-BACON BBQ
14-JUAN MORE TACO
15-JUAN MORE TACO
16-BACON BBQ
17-BEACH FRIES
21-JUAN MORE TACO
22-JUAN MORE TACO
23-WILLS PLACE
24-BACON BBQ
28-JUAN MORE TACO
29-JUAN MORE TACO
30-BACON BBQ
31-BACON BBQ


APRIL

1-BACON BBQ
4-JUAN MORE TACO
5-JUAN MORE TACO
6-CUBAN CRAVINGS
7-BACON BBQ
8-BACON BBQ
11-JUAN MORE TACO
12-JUAN MORE TACO
13-RIBANATOR
14-JUAN MORE TACO
15-BACON BBQ
18-JUAN MORE TACO
19-JUAN MORE TACO
20-BACON BBQ
21-CUBAN CRAVINGS
22-BACON BBQ
25-JUAN MORE TACO
26-JUAN MORE TACO
27-CUBAN CRAVINGS
28-JUAN MORE TACO
29-BACON BBQ


J U A N   M O R E   T A C O

B E A C H   F R I E S

W I L L ' S   P L A C E

7 1 6   S L I C E

J U S   C U K N

U F O

B A C O N   B B Q

B A J A   G R I L L 

P I F E R   B B Q

M A R T I N A ' S   C A N T I N A

S N A K E N   S H A C K